No documento seguinte recollese  o conxunto de medidas que definen a EDLP do GDR3, agrupadas xerárquicamente dende os obxectivos estratéxicos e específicos. Realizase unha pequena descrición das medidas e os potenciais beneficiarios.

Poderán subvencionarse proxectos que sexan acordes con esta estratexia, e que se axusten as bases que regulan a aplicación da medida Leader.

estratexia-de-desenvolvemento